لطفا جهت پرداخت، فرم زیر را با ذکر علت پرداخت تکمیل فرمائید.

پس از پرداخت، رسید آنلاین به ایمیل شما ارسال خواهد شد.

توجه: لطفا بدون هماهنگی قبلی از واریز وجه اجتناب فرمائید.